Politizētā enerģētika

aktualizēts

Karvas HES uz Vaidavas upes

Pēdējās izmaiņas veiktas 2014.gada 27.janvārī.

2010.gada beigās tika uzsākta Karvas HES būvniecība uz Vaidavas upes Alūksnes novadā. Tas izsauca sabiedrības protestus, jo Vaidava kopš 2002.gada ir aizsargājamo upju sarakstā, tajā ir lašu, foreļu un ālatu nārsta vietas. Izrādījās, ka būvniecības atļauja ir izsniegta jau 2002.gadā un kopš tā laika tās darbības termiņš ir regulāri pagarināts. Tādējādi HES būvniecība uz aizsargājamās upes ir pieļaujama izņēmuma kārtā. Lai gan būvatļaujas pagarināšanas likumību vēlākajos gados apšaubīja gan Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, gan Saeimas deputāti, šķēršļi tās celtniecībai netika likti. 2011.gada vasarā būvatļaujas izsniegšanu Administratīvajā tiesā apstrīdēja vairākas sabiedriskās organizācijas un pirmajā instancē uzvarēja, taču celtniecība netika pārtraukta un 2012.gada rudenī Karvas HES sāka darbu. 

Atslēgvārdi: mazie HES, Kalvītis, Zīle, Tautas partija, TB/LNNK, laši, foreles, ālatas

2011.gada maijā plašsaziņas līdzekļi pievērsa uzmanību mazās HES būvniecībai uz Vaidavas upes Alūksnes novadā pie Alsviķiem – vietā, kur līdz 20.gadsimta 60.gadiem atradās HES, bet vēl senāk - ūdensdzirnavas. HES būvniecības projekts paredz ap 44 hektārus lielas ūdenskrātuves uzpludināšanu. Kopš 2002.gada Vaidava ir iekļauta aizsargājamo upju sarakstā, tajā nārsto laši, foreles, kā arī Eiropas Bernes konvencijas aizsargātās ālatas. Pret HES būvniecību iebilda netālu esošās zivju mazuļu audzētavas “Silenieki” saimnieks ihtiologs Armands Roze, Vides Aizsardzības klubs, Latvijas Makšķernieku asociācija.

1998.gadā uzsāktais valsts atbalsts atjaunojamajai enerģijai, maksājot tās ražotājiem dubultu iepirkuma cenu, radīja īstu mazo HES bumu. Vides aizsardzības eksperti un nevalstiskās organizācijas norādīja uz kaitējumu, ko nodara mazās HES – gan neļaujot zivīm nārsta laikā doties augšup pa upēm, gan izpostot krastus un gultni. Tikai 2002.gadā tika ierobežots upju skaitu, uz kurām var būvēt jaunas HES. Labi zināmas ir Tautas partijas un TB/LNNK vadošo politiķu intereses mazo HES biznesā.
 
 
 uz augšu
Būvatļauja saņemta jau 2002. gadā
 
Karvas HES būvniecība tika uzsākta 2010.gada beigās, taču izrādījās, ka HES īpašniece SIA „Patina” jau 2002.gadā ir saņēmusi būvatļauju HES būvniecībai, bet nekādus darbus nav uzsākusi, vien regulāri pagarinājusi būvatļaujas darbības termiņu. 2010.gada otrajā pusē SIA “Patina” nonāca Alda Stūriškas īpašumā. Drīz vien tika uzsākta HES būvniecība, kuru finansē Nordea Bank Latvijas filiāle, kas ir piešķīrusi vairāk kā 700 000 latu lielu aizdevumu pret SIA „Patina” piederošo nekustamo īpašumu ķīlu.
 
Kopš būvatļaujas sākotnējās izsniegšanas, Latvija ir iestājusies Eiropas Savienībā, vairākkārt mainītas vides aizsardzības prasības. Taču Ministru kabineta 2002.gada 15.janvāra noteikumi nr. 27 „Noteikumi par upēm (upju posmiem), uz kurām zivju resursu aizsardzības nolūkā aizliegts būvēt un atjaunot hidroelektrostaciju aizsprostus un veidot jebkādus mehāniskus šķēršļus” nosaka, ka HES būvniecība uz aizsargājamajām upēm ir pieļaujama izņēmuma kārtā, ja uzņēmums ir iesniedzis būvniecības projektu atļaujas saņemšanai Ekonomikas ministrijā pirms noteikumu stāšanās spēkā.
  uz augšu
HES savulaik saņēmis visus saskaņojumus
 
2001.-2002.gadā SIA „Patina” bija saņēmusi visus nepieciešamos saskaņojumus. 2001.gada 28.jūnijā Latvijas Zivsaimniecības pētniecības institūts Karvas HES izsniedzis zivsaimnieciskās ekspertīzes priekšprojekta slēdzienu ar noteikumiem, kas jāievēro būvniecības procesā. Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta ekspertīzē teikts, ka projektējamā HES teritorijā nav konstatēti ne īpaši aizsargājami biotopi, ne arī īpaši aizsargājamas augu sugas. Zemkopības ministrijas Lauku atbalsta dienesta Ziemeļaustrumu reģionālā lauksaimniecības pārvalde izdeva tehniskos noteikumus projektēšanai. 2002.gada 21.februārī ekonomikas ministrs Aigars Kalvītis parakstīja rīkojumu par atļauju ierosinātā projekta sākšanai
 
Arī pēc būvniecības uzsākšanas izdotie atbildīgo institūciju atzinumi ir HES būvniekam labvēlīgi. Zinātniskā institūta "BIOR" 2010.gada 20.decembrī izdotajā "Zivsaimniecības ekspertīzes atzinumā" norādīts, ka 2010.gadā projektā ieviestās izmaiņas ir pat zivīm draudzīgākas, lai gan ir atzīts, ka HES būvniecības procesā tiks applūdinātas foreļu nārsta vietas. 2011.gada 11.maijā Madonas reģionālās vides pārvalde veica pārbaudi, kurā konstatēts, ka darbi norit saskaņā ar projektu, sūdzībā minētie pārkāpumi nav konstatēti un Vaidavas upes gultne nav izmainīta.
 
SIA „Patina” īpašnieks A.Stūriška apgalvo: "Jebkura saimnieciskā darbība kaut ko izmainīs dabā, bet es projektu saņēmu ar jau visām atļaujām, iepazinos rūpīgi, ka šeit ir visi saskaņojumi. Bez tam mēs izmantojam ļoti modernu Čehijā ražotu tehnoloģiju, kas darbojas daudzviet pasaulē un ir dabai draudzīga."
  uz augšu
Neuzceltai HES – ES fondu un valsts atbalsts
 
Vēl pirms HES būvniecības uzsākšanas projekts saņēma ES fondu atbalstu un tika pie iespējas saņemt dubulto elektrības iepirkuma tarifu. 2009.gada 14.oktobrī Ekonomikas ministrija obligātā iepirkuma ietvaros tika piešķīrusi SIA „Patina” tiesības pārdot HES saražoto elektroenerģiju. 2010.gadā Vides ministrijas Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta ietvaros izsludinātajā konkursā „Par tehnoloģiju pāreju no fosilās enerģijas uz atjaunojamiem energoresursiem” atbalstīts SIA „Patina” pieteikums „Moderna un videi draudzīga Karvas HES izveide, nodrošinot oglekļa dioksīda emisiju samazinājumu”. Uzņēmumam piešķirts Eiropas Savienības finansējums 350 000 latu apmērā.
  uz augšu
Aizdomas par pārkāpumiem
 
Tomēr portāls Pietiek.com norāda, ka Vides ministrijas Valsts vides dienesta Madonas reģionālās vides pārvaldes pārbaudes aktā, kas sastādīts pirms bankas finansējuma sniegšanas, teikts, ka zivju resursiem nodarīto zaudējumu aprēķins būvniecības laikā vispār nav veikts. Šajā dokumentā arī norādīts uz izmaiņām HES būvniecības projektā, kas nav saskaņotas ar vides pārvaldi.
  uz augšu
Saiknes ar mazo HES politisko aizmuguri
 
Karvas HES būvniecības procesā saskatāmas saiknes ar politisko vidi. 2002.gadā rīkojumu par atļauju ierosinātā projekta sākšanai ir parakstījis ekonomikas ministrs Aigars Kalvītis, kura sieva ir iesaistīta mazo HES biznesā. TV3 raidījums “Nekā personīga” norādīja, ka šobrīd Karvas HES projekta vadītājs ir Aldis Dikmanis, kurš mazo HES biznesā bija iesaistīts jau pirms 10 gadiem. Savulaik viņš ir bijis līdzīpašnieks un direktors vairākām mazajām HES. Šajā biznesā A.Dikmanim ir bijusi saikne ar TB/LNNK priekšsēdētāju, tobrīd īpašo uzdevumu ministru sadarbībai ar starptautiskajām finansu organizācijām Robertu Zīli – 2002.gadā laikraksts „Diena” ziņoja, ka A.Dikmanis pārvalda daļēji R.Zīlem piederošos Rankas un Gaujas HES. Madonas reģionālā vides pārvalde A.Dikmanim 2001.gadā piesprieda naudas sodu par patvaļīgu Gaujas gultnes padziļināšanu pie Variņu un Gaujienas HES. Pasaules Dabas fonds 2002.gadā pauda bažas par A.Dikmaņa pārvaldītās Lācīšu HES dabai nodarīto kaitējumu.
uz augšu

Sabiedriskās organizācijas apstrīd būvatļaujas izsniegšanu

Pietiek.com žurnālists L.Lapsa ir saņēmis Valsts policijas atbildi, kur tiek noraidīta kriminālprocesa ierosināšana, ko viņš ir pārsūdzējis, jo uzskata, ka pārbaude bijusi nepilnīga un neobjektīva kaut vai tāpēc, ka veiktās pārbaudes laikā Valsts policija pat nav mēģinājusi no viņa iegūt precīzu, ar tehniskiem datiem pamatotu informāciju par to, no kā un kādā formā viņš ieguvis minēto būvatļauju ar viltojuma pazīmēm.

2011.gada pavasarī par Karvas HES Saeimā sprieda gan Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas, gan Pieprasījumu komisija. Kā ziņoja Nekā personīga, deputāti pauduši sašutumu par notiekošo, taču secinājuši, ka likumdevējs neko nevar izdarīt, un mudinājuši sabiedriskās organizācijas vērsties tiesā. 

Tas arī tika darīts.2011.gada 22.augustā administratīvā tiesa skatīšanai pieņēma trīs sabiedrisko organizāciju - Latvijas Makšķernieku asociācijas ,Vides aizsardzības kluba un biedrības “FARIO” - prasību izvērtēt Karvas HES būvniecības tiesiskumu un lemt par tās pārtraukšanu, un ierosināt administratīvo lietu par Ziemeļaustrumu reģionālās lauksaimniecības pārvaldes 2010.gada 9.jūlija būvatļaujas atcelšanu. SIA “Patina” ir piešķirts trešās personas statuss, pieaicinot atbildētāja – Lauku atbalsta dienesta – pusē. “Pēc šī lēmuma būtu jāpārtrauc HES būvdarbi un jāuzsāk to konservēšana.

Portāls aluksniesiem.lv 2011.gada 15.oktobrī rakstīja, ka, neskatoties uz būvatļaujas apturēšanu, būvniecības darbi nav pārtraukti. Madonas reģionālās vides pārvaldes direktors J.Sobko portālam skaidro: “Tur viss notiek. Tiesā ir apstrīdēta būvatļauja, tāpēc notiek objekta konservācija,” Viņš secina, ka 90 procenti darbu ir jau izdarīti, tāpēc nav tik vienkārši visu apturēt un pārtraukt. “Šobrīd tiek uzplūdināta ūdenskrātuve. Ūdens līmenis ir jau diezgan augsts, tāpēc nav iespējams rīkoties tā, kā ienāk prātā, un apturēt.” 

  uz augšu

Pirmajā instancē būvatļauju atzīst par nelikumīgu

2012.gada vasarā Administratīvā rajona tiesa Valmieras tiesu namā Karvas HES atzina par nelikumīgu. Tā nolēma, kaLAD Ziemeļaustrumu reģionālās lauksaimniecības pārvaldes 2010.gada 9.jūlijā izdotā būvatļauja ir prettiesiska. Gadījumā, ja tiesas spriedums stāsies spēkā, lēmums par būvniecību būs jāpieņem Alūksnes novada pašvaldības būvvaldei.

Šo tiesas lēmumu pārsūdzēja gan HES būvnieks SIA Patina, gan LAD, un lieta tika nodota Administratīvajai apgabaltiesai. Lietas izskatīšana nozīmēta uz 2014.gada 3.februāri.

  uz augšu

LAD ļauj turbīnām griezties

Līdz ar to būvniecība tika turpināta un, kā 2012.gada nogalē ziņoja laikraksts NRA, tā sākusi darbu. LAD to pieņēmis ekspluatācijā jau 2012.gada 20.septembrī. Dienesta direktores vietnieks Indulis Āboliņš sacījis, ka uzbūvētais objekts pilnībā atbilst tehniskajam projektam, tādēļ nav pamata ilgāk aizkavēt tā darbību. «Tiesvedība turpinās, taču objekts ir uzbūvēts. Kādam par to ir jāatbild, jāpieskata. Turklāt īpašniekam ir jādod iespēja darboties, lai viņš varētu atpelnīt savus ieguldījumus,» viņš teicis.

VARAM valsts sekretārs liek piešķirt iepriekš liegto finansējumu

Karvas HES bija pieteicies uz valsts finansējumu 500 000 eiro apmērā kā videi draudzīgs projekts. Vides ministra Raimonda Vējoņa (ZZS) laikā naudas piešķiršana atlikta, bet viņa sekotājs Edmunds Sprūdžs (Reformu partija) sadarbību ar spēkstaciju lika pārtraukt. Neraugoties uz to un faktu, ka finansējuma piešķiršanas noteikumi neparedz šādu iespēju, 2013.gada decembrī, kad E.Sprūdža demisijas dēļ VARAM bija palicis bez ministra, ministrijas valsts sekretārs Aleksandrs Antonovs, saņēmis jaunu SIA „Patina" pieprasījumu, lika Vides investīciju fondam sagatavot pozitīvu atzinumu, kas ļautu naudu piešķirt, vēstīja TV3 raidījums Nekā personīga. Fonda direktors Rolands Neimanis, kurš to atteicies darīt, vēlāk tika atlaists no darba.

VARAM ierēdņi pretimnākšanu spēkstacijai skaidroja ar tiesisko paļāvību. A.Antonovs pamatoja, ka jau strādājošo HES uz Vaidavas nojaukt nevar, tāpēc esot labāk, ka tas darbojas, nevis būve stāv neapsaimniekota un netiek pildītas arī vides aizsardzības prasības. Tā kā uzņēmums tam izvirzītās prasības esot izpildījis, esot pienācis laiks valstij pildīt savas saistības. 2014.gada 3.februārī paredzēta Administratīvās apgabaltiesas sēde, kurā pēc pārsūdzības jāskata Karvas HES būvatļaujas likumība, taču VARAM valsts sekretārs lika naudu piešķirt, sēdi pat nesagaidot.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pienākumu izpildītājs Daniels Pavļuts (RP) ierosināja dienesta pārbaudi, lai izvērtētu iesaistīto amatpersonu lēmumus saistībā ar Karvas hidroelektrostaciju. Balstoties uz tās rezultātiem, tikšot lemts, vai pret kādu valsts amatpersonu nav ierosināma disciplinārlieta.

 
Avoti
Meiere, K. Alūksnes novada būvvalde nevar apturēt Karvas HES būvniecību. LETA. 06.07.2011.
Dzene, M. Gaida konflikta risinājumu. Alūksnes Ziņas. 2011.06.29. 3.lpp.
Spalvēns, R., Rutule, E. papildināta - Samazina būvprojekta akceptēšanas termiņu no 30 dienām līdz 15 darbdienām. LETA, Nozare.lv, 24.05.2011.
Lapsa, L. Iespējams, viltota viena no Vaidavu postošās HES būvatļaujām. Pietiek.com, 15.05.2011.
Ādamsone, A. Vējonis uzdod VARAM speciālistiem izvērtēt Karvas HES būvniecības likumību. LETA. 12.05.2011.
Lapsa, L. Nordea banka ļauj sevi pieķert melos par tās finansēto Vaidavas upes izpostīšanu. Pietiek.com, 11.05.2011. 
Ādamsone, A. Makšķernieku asociācija valsts augstākās amatpersonas aicina nepieļaut mazās HES celtniecību uz Vaidavas upes. LETA. 09.05.2011.
Lapsa, L. Vaidavas upes un nārsta vietu izpostīšanu vērienīgi finansē „zaļā” Nordea banka. Pietiek.com, 09.05.2011. 
TV3 raidījums “Nekā personīga”. 08.05.2011. http://www.tv3play.lv/play/246544/
Liepiņa, G. Cer lauzt attieksmes inerci. Diena. 25.07.2003.
Rulle, B. Likumīgi iesprostotās upes. Diena. 13.09.2002.
Rulle, B. Mazo HES atļaujas vēl vairākām ar ministriem saistītām firmām. Diena. 23.08.2002.
Drīliņš, A. Gatavojas savaldīt mazās HES. Diena. 03.10.2001.
Krivade, A. HES īpašnieku soda par patvaļīgu Gaujas padziļināšanu. LETA. 28.09.2001.

Meistere, K. Tiesvedībā iesaistītā Karvas HES sākusi darbu. Leta. : 15.10.2012

Vīksne, I. Mazie HES prasīs vēl piecas upes. NRA.lv. 15.10.2013

Karvas HES būvatļauja ir nelikumīga. Leta. 04.07.2012

TV3 Nekā personīga. 12.01.2014

Valtmane, E. VARAM valsts sekretārs: Labāk lai Karvas HES darbojas, nevis stāv neapsaimniekota. LETA. 14.01.2014

Valtmane, E. Ierosina dienesta pārbaudi pret amatpersonām par pieņemtajiem lēmumiem par Karvas HES. LETA. 15.01.2014

 
Resursi internetā 
MK 2002.gada 15.janvāra noteikumi nr. 27. 

 

Atpakaļ uz sarakstu

Lūdzu, autorizējies!

Lai balsotu, lūdzu, autorizējies ar savu sociālo tīklu profilu! Tavi personas dati nebūs pieejami trešajām pusēm!