Jautājumi un atbildes

PAR INFORMĀCIJAS ATLASES KRITĒRIJIEM

Kas ir korupcija?

Korupcija ir uzticētās varas ļaunprātīga izmantošana privāta labuma gūšanai. Korupcija ir kukuļošana un jebkura cita to personu rīcība, kam uzticēta atbildība valsts vai privātajā sektorā un kuras pārkāpj savus pienākumus, kas izriet no viņu valsts amatpersonas, privāti nodarbinātās personas, neatkarīga uzņēmēja statusa vai citām līdzīga veida attiecībām un kas ir vērsta uz nepelnītu priekšrocību iegūšanu sev vai citiem. Korupcija un koruptīvās darbības veidi ir, piemēram, kleptokrātija, varas sagrābšana, kukuļņemšana un kukuļdošana, dienesta stāvokļa ļaunprātīga izmantošana, izspiešana, krāpšana, „komisijas” nauda, īpaši iepirkumos.

Kas ir interešu konflikts?

Interešu konflikts ir situācija, kurā valsts amatpersona, pildot valsts amatpersonas amata pienākumus, pieņem lēmumu vai piedalās lēmuma pieņemšanā, vai veic citas ar valsts amatpersonas amatu saistītas darbības, kas ietekmē vai var ietekmēt šīs valsts amatpersonas, tās radinieku vai darījumu partneru personiskās vai mantiskās intereses, atbilstoši LR likumam „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā.”

Kas ir laba pārvaldība?

Saskaņā ar Eiropas Ministru Padomes rekomendācijām, laba pārvaldība ir organizācijas administrācija un vadība, kurā tiek ievēroti tādi principi kā tiesiskums, vienlīdzība, objektivitāte, samērīgums, tiesiskā paļāvība, saprātīga termiņa ievērošana, līdzdalība, privātuma ievērošana (datu aizsardzība) un caurskatāmība (transparency). Virkne sabiedrisko un starptautisko organizāciju ir noteikušas rekomendācijas un ieteikumus labas pārvaldības ieviešanā. Latvija ir Eiropas Ministru Padomei piederoša organizācija.

Kas ir ētika?

Ētika izstrādā cilvēka rīcības modeli un formulē pareizas uzvedības  orientierus. Galvenais ētikas uzdevums ir sniegt atbildes uz jautājumu:  „Kā man jārīkojas?”  Ētika kā akadēmiskā disciplīna iztirzā un formulē pareizās uzvedības orientierus - vērtības un principus. Rīcības atbilstība ētikas vērtībām nodrošina, ka tā ir laba gan pašam indivīdam, gan apkārtējiem cilvēkiem un plašāk - visai sabiedrībai. Saskaņā ar ētikas principiem cilvēka rīcībai jābūt saprātīgai un racionālai – proti, cilvēkam ir jābūt spējīgam pamatot savu rīcību un paredzēt tās sekas. Ētika māca, ka cilvēka rīcībai jāatbilst noteiktām vērtībām, tādām kā godprātība, pašcieņa, taisnīgums, drosme, uzticība, neatkarība. Sīkāk par ētiku aicinām iepazīties KNAB informatīvajā materiālā šeit.

Kāpēc ir svarīga amatpersonu un politiķu ētiska rīcība?

Valsts amatpersonu un politiķu ētiska rīcība stiprina iedzīvotāju uzticību politiķiem, valsts pārvaldes un pašvaldību institūcijām. Valsts amatpersonas un politiķu darbs ir cieši saistīts ar sabiedrības uzticību un tas uzliek īpašus pienākumus. Tādēļ šo personu rīcībai ir jāsaskan ar ētikas principiem un tā nekādā gadījumā nedrīkst radīt šaubas par personas objektivitāti un neitralitāti. Ētiska rīcība mazina netikumiskas un pretlikumīgas rīcības iespējamību. Ētika orientē indivīdu uz sabiedrības viedokļu, interešu un tiesību apzināšanu. Ētikas principu ievērošana stiprina indivīda paškontroli. Valsts amatpersona vai politiķis, kurš ievēro augstus ētiskos standartus, centīsies rīkoties likumīgi un savā darbā ņems vērā sabiedrības intereses. Sīkāk par ētiku valsts amatpersonu darbā aicinām iepazīties KNAB informatīvajā materiālā šeit.

Kas ir naida runa?

„Naida runas” jēdziens nav definēts nevienā starptautiskā cilvēktiesību dokumentā, tāpēc datu bāzes veidotāji balstījās uz Eiropas Padomes definīciju, uz ko atsaukusies arī Eiropas Cilvēktiesību tiesa.

Šajā datu bāzē atlases laikā tika vērtēts, vai kandidāts ir publiski naidīgi un neiecietīgi izteicies vai aicinājis uz naidīgu rīcību pret konkrētām sabiedrības grupām, piemēram, paudis rasistisku naidu, ksenofobiju, antisemītismu vai citas naida formas, kas balstītas uz neiecietību, iekļaujot neiecietību, kas nāk no agresīva nacionālisma, etnocentrisma, diskriminācijas un naida pret minoritātēm, migrantiem un ārvalstu izcelsmes cilvēkiem.

Pēc kādiem kritērijiem Delna izvēlas medijus, kuros apkopoto informāciju publisko datu bāzē?

Ar to sīkāk var iepazīties mūsu mājas lapā šeit

Uz augšu

Pēdējās izmaiņas veiktas 17.12.2014

Lūdzu, autorizējies!

Lai balsotu, lūdzu, autorizējies ar savu sociālo tīklu profilu! Tavi personas dati nebūs pieejami trešajām pusēm!